Hestesmugling i Frol-fjellet

At det har foregått en utstrakt handel mellom jämtene og folk i Trøndelagsfylkene opp igjennom årene er godt kjent. Store lag med handelsfolk dra over grensen for å utveksle varer og tjenester. Nidaros var vel helt siden det ble fastboende i Trøndelag vært en alminnelig samlingsplass far handel både for trøndere og andre som syntes plassen ved elveosen var ste det for handel. Likeså var det på svensk side Frøsøen som var markedsplassen. Det antas at det var en utstrakt handelsvirksomhet her på begge disse stedene før år 1000. 

Derimot Levangsmartnan, og det som med sikkerhet gav den liv, var det sikre tilsiget med handelsfolk fra Jämtland. Tradisjonen sier at det gikk en ferdselsvei mellom Jämtland og Levanger-distriktet over Frolfjellet i den forbindelse finnes det et Sagn om at Heståsen i Frolfjellet var en Samlingsplass for hestehandel landene imellom. I årene fr Armfeldts felttog ser det ut til å ha vært en livlig ferdsel her inne med smugling av hester over til Sverige. Navnet Heståsen kan kanskje komme av dette. 

Sagaen sier at svenske- og danskekongen lå i krig. Danskekongen prøvde å få lensmennene fil å stanse hestesalget til svenskene. Sagnet sier at det kom bønder fra Forradalen, Markabygda, Frol og Jämtland sammen på Heståsen og solgte eller byttet hester der. Dette stemmer sikkert. Jämtene kjøpte hester fra Trøndelag, det er sagt 500 til 800 i året. Men så kom kavaleriet utpå 1600-tallet en gang og hester ble krigsviktige, og danskekongen ville ha slutt på hestesalget. Dette førte til følgende forordning av 3. februari 1883: 

«Vi Kristian den femte, af Guds naade, Konge til Danmark og Norge etc. Gjøre ellers vitterligt at efter som en mengde af heste behøves til Vore Rigers og Lands Defension: Da haver vi allernaadisgst for got anseet at forbyde, saa som vi hermed forbyder at aldeles ingen Heste af Vort Rige Norge skal tilstædes at udføre med mindre Vores eget Pas derfor fremvises. Hva derimot befindes at gjøre have Hestene forbrudt og derforbruden straffes som Vores Mandaters Overtræde. Hvor etter alle og enhver sig allerunderdanigst haver at rette oh Skadeat tage vare.» 

Men jämtene og trønderne var godt kjente og ofte i slekt, for Jämtland var norsk helt til 1845, så de prøvde på alle måter å omgå forordningen. Det blir fortalt at det ble satt opp vaktstasjoner inne ved Fersoset for å stoppe denne trafikken. 

Men i 1705 fikk 13 bønder fra Frol og Skogn straff for å ha solgt hester til svenskene. Det er også mulig at det er fra denne handelen det kommer det gjenferdet som etter sigende skal være å høre rundt husene på Heståsvollen i sene høstnetter. Det skal være et hestefølge som med dunder og brak farer forbi husene. 

Undertegnet "JOMM" 


(Ukjent oprinnelse, stammer fra en lokalavis, sannsynligvis LA eller Stjørdalens Blad)